Zurück Zum Vorherigen

game-BULG-202311

Официални правила за участие

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА АКТИВНОСТТА

 1. Активността се организира от ФРЕШ ДИРЕКТ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Охридско езеро №3, ЕИК 200814218, представлявано от Васил Николов Димов – управител (наричан „Организатор“).
 2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Активността и са публикувани на следния интернет адрес – https://www.instagram.com/exquisa_bulgaria/.
 3. Организаторът на Активността си запазва правото да променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницата https://www.instagram.com/exquisa_bulgaria/. Участниците в Активността следва сами да проверяват https://www.instagram.com/exquisa_bulgaria/ за промени в Официалните правила, като Организаторът на Активността не е длъжен да ги информира по друг начин освен чрез публикуването на официалния профил на „exquisa_bulgaria“ в Instagram.
 4. С извършването на което и да е от действията за участие в Активността, участниците декларират, че приемат настоящите правила и отговарят на условията за участие.
 5. Участниците предоставят доброволно личните си данни, като се съгласяват те да бъдат обработвани за целите на организираната активност.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА АКТИВНОСТТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
 2. Право на участие в Активността има всяко дееспособно лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което има постоянен адрес на територията на Република България. В играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служителите от ФРЕШ ДИРЕКТ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Охридско езеро №3, ЕИК 200814218 и техните семейства (съпрузи, родители и деца).

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА АКТИВНОСТТА

 1. Активността стартира на 23.11.2023 г. и приключва на 26.11.2023 г., в 23:59 ч. (EET). Организаторът си запазва правото да промени периода на Активността, като е длъжен да оповести това в Официалните правила.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА АКТИВНОСТТА

 1. Всеки, който отговаря на изискванията на настоящите правила и желае да участва, е необходимо:

9.1. Да последва Instagram профила на “exquisa_bulgaria”: https://www.instagram.com/exquisa_bulgaria/ и да отговори с коментар на въпроса в публикацията.

9.2. Всеки последвал профила на “exquisa_bulgaria” в Instagram, написал коментар и отговарящ на условията, описани по-горе, участва в тегленето на наградите, което ще се проведе на 27.11.2023 г.

9.3. Всеки един отговарящ на условията участник може да спечели само една награда в рамките на Активността.

 1. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на Активността („Нарушение”) ще бъде автоматично дисквалифициран от Организаторите. За нарушение се приема:
 1. Всяко действие, което променя механизма за участие в Активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.
 2. Нарушаване на правилата за участие, посочени в Раздел 2, т.7.
 3. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като той няма задължение да се аргументира за начините на определяне на дадено действие като опит за нарушение или нарушение на Правилата на Активността.

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ. СПЕЧЕЛВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ

 1. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 5 (пет) комплекта от хладилна чанта Exquisa и продукти, включващи различни видове и вкусове от продуктите на Exquisa, предлагани на територията на Република България.
 2. Тегленето на печелившите участници, участващ в Активността, ще се проведе на 27.11.2023 г. Ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши и Instagram профилите им ще бъдат тагнати в коментар под публикацията с Играта в профила на https://www.instagram.com/exquisa_bulgaria на 27.11.2023 г. Всеки победител ще спечели по 1 (един) комплект от хладилна чанта Exquisa и продукти, включващи различни видове и вкусове от продуктите на Exquisa, предлагани на територията на Република България.
 3. Тегленето на печелившите се извършва чрез маркетинг платформата, която на случаен принцип избира сред имената на участниците, които са изпълнили условията на играта.
 4. Организаторът си запазва правото да промени вида или броя на наградите в срока на Активността, като е длъжен да оповести за това единствено чрез официалните правила.
 5. Печелившите е необходимо да изпратят данните си в лично съобщение до Instagram профила на “exquisa_bulgaria“, за да получат наградата си.
 6. Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата на друго лице преди получаването й.
 7. Ако наградата не може да бъде предоставена на печеливш участник по причини, независещи от Организатора (невъзможност да се установи контакт с Печелившия участник в срок от 10 дни от обявяването му в профила на “exquisa_bulgaria“), то печелившият участник губи автоматично правото си да получи спечелената награда.
 8. Организаторът се задължава да поеме транспортните разходи по изпращане на наградата. Наградата ще бъде доставена безплатно до всеки печеливш участник на посочен от него адрес, чрез куриер, до 30 (тридесет) работни дни от получаване на потвърждението, че е спечелил, и предоставяне на адрес за доставка. При получаването съответният печеливш участник следва да представи лична карта и да докаже, че има навършени 18 години. Наградата се доставя на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
 9. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

РАЗДЕЛ 6. ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът не носи отговорност по отношение на печеливш участник при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват получаването и използването на съответната награда.

РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКТИВНОСТТА

 1. Организаторът на Активността има право по своя преценка да прекрати Активността по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Активността се обявява чрез официалните правила и по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за участието им в Активността. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Активността.

РАЗДЕЛ 9. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален спор между Организаторът на Активността и участниците в същото се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Личните данни, които всеки от участниците предоставя при участието си в Активността се обработват поверително от дружеството – организатор ФРЕШ ДИРЕКТ ООД и същото е регистрирано като администратор на лични данни съгласно изискванията на действащия Закон за защита на личните данни. Събраните лични данни на участниците ще бъдат използвани единствено за целите на Активността.
 2. Личните данни се обработват при сключване и изпълнение на договори във връзка с организиране на Активността. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални на целите, за които се обработват.

РАЗДЕЛ 11. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://www.instagram.com/exquisa_bulgaria/ за периода на Активността.